Leerplicht & verlofregeling

Verzuim en spijbelbeleid
Wij voeren op school beleid om schoolverzuim van de leerlingen terug te dringen en/of tegen te gaan. Dit om ervoor te zorgen dat:

 • Alle leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs en de vastgestelde leertijd;
 • Alle leerlingen zo veel mogelijk de bij hun capaciteiten passende leerresultaten behalen;
 • Het onderwijs in een zo effectief mogelijk pedagogisch-didactisch klimaat gegeven kan worden;
 • En tot slot: wij zien op tijd komen als een gewenste sociale vaardigheid.

Leerplicht
Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mag het kind tot het 4 jaar geworden is in totaal 5 dagdelen naar school. Deze 5 dagdelen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Van laatstgenoemde regeling kan in overleg met de betreffende leerkracht gebruikt worden gemaakt.

Het kind moet naar school, en is dus leerplichtig, op de eerste dag van de maand na de maand waarin het 5 jaar wordt.
Voor kinderen die nog geen 6 jaar zijn, is ontheffing van de leerplicht mogelijk. Wanneer ouders dat nodig vinden, mogen zij voor hun kind gebruik maken van deze ontheffing, onder mededeling aan de directeur, voor ten hoogste 5 uur per week. Deze uren mogen niet worden opgespaard. Wanneer nog verdere ontheffing wenselijk is, moet overleg met de directeur plaatsvinden.

Ziekte en verzuim
Als uw kind ziek is moet u dat ‘s morgens voor 8.30 uur aan de school doorgeven. Wij verwachten dat afspraken voor doktersbezoek en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Wij vragen u om –als u uw kind in de klas brengt- het lokaal te verlaten bij de aanvang van de les.
Iedere dag worden de absentielijsten ingevuld. Bij onduidelijke reden van verzuim wordt contact opgenomen met de ouders. Bij eventuele problemen kan dan een oplossing worden gezocht. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt bij de leerplichtambtenaar gemeld.

Aanvraag voor extra verlof
Wanneer u andere dringende redenen heeft (dan ziekte) om uw kind de school te willen laten verzuimen, dient u dat 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Uitgangspunt bij toekenning van extra verlof is dat er sprake is van externe omstandigheden die buiten de wil van ouders en/of kind plaatsvinden.

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

 • Verhuizing: max. 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: max. 1 dag, buiten de woonplaats: max. 2 dagen;
 • 12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
 •  25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg met de directeur;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag;
 • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Dit is alleen mogelijk bij omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Struys, leerplichtambtenaar van de gemeente Delfzijl.