Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS)  bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten).

De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de Ouder Advies Commissie. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Onze MR bestaat uit vier personen; twee uit de ouder- en twee uit de personeelsgeleding. De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn te lezen op het mededelingenbord bij de hoofdingang. Ook kunt u  de verslaglegging van de MR vergaderingen lezen op de website van onze school. Tevens maakt de MR van haar activiteiten melding in haar jaarverslag. De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de stichting www.primenius.nl.

De MR van Sterre der Zee bestaat uit:

Namens het team:

  • Selma van den Berg
  • Moniek Bonthond


Namens de ouders:

  • Carla Blokhuis
  • Daisy Lourens


Adviseur:

  • Alex Otten (directeur)