Missie & Visie

Visie van de Sterre der Zee

Onderwijsconcept
Bij de inrichting van het onderwijs op onze school laten wij ons leiden door onderstaande 10 principes van de Effectieve School.

Gezamenlijke missie

 • Sterk onderwijskundig leiderschap
 • Nadruk op de basisvaardigheden, met name voor het taal/leesonderwijs
 • Hoge verwachtingen van leerlingen
 • Heldere doelen
 • Systematische evaluatie van leerlingprestaties
 • Ordelijk schoolklimaat en schoolomgeving met veel aandacht voor structuur en regels
 • Effectieve besteding leertijd
 • BHV-model (basis – herhaling – verrijking)
 • Centrale rol voor leerkracht als regisseur van het onderwijsleerproces

Vanuit de levensbeschouwelijke identiteit en het onderwijsconcept komen wij tot de volgende visie:

 • Hoe zien wij de mens en de samenleving?
 • Ieder mens is een uniek wezen
 • Mensen hebben mensen nodig om zich te kunnen ontwikkelen: samen, ieder op zijn eigen wijze
 • Ieder mens, ieder kind heeft ruimte nodig om te kunnen ‘groeien en bloeien’.
 • Onze samenleving is multicultureel

Wat zijn voor ons centrale waarden?

 • Veiligheid bieden
 • Hoge verwachtingen hebben
 • Rust, reinheid en regelmaat
 • Doelgericht werken
 • Openheid
 • Samenwerken
 • Wat zijn voor ons belangrijke

Wat zijn voor ons belangrijke doelen?

 • Hoge verwachtingen
 • Stimulerende leeromgeving bieden
 • Wij willen dat onze leerlingen in die omgeving zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die met een positief zelfbeeld de wereld tegemoet treden
 • Wij willen een veilig schoolklimaat bieden
 • Er uit halen wat er in zit

Welke middelen zetten we in:

 • Breed en gevarieerd onderwijsprogramma
 • Leerstofaanbod met mogelijkheden tot differentiatie, zelfstandig werken en keuzewerk
 • Leraren die professioneel didactisch en pedagogisch handelen
 • Een professionele opbrengstgerichte en resultaatgerichte cultuur
 • Laagdrempeligheid richting ouders
 • Beredeneerd aanbod met duidelijke doorgaande leerlijnen

Missie van de Sterre der Zee

Wij willen onze sterren laten stralen! Dit doen we door:

 • Hoge verwachtingen van onze leerlingen te hebben
 • We houden rekening met de specifieke onderwijsbehoefte van de kinderen
 • We bieden een effectieve, interactieve instructie
 • We reserveren extra tijd voor het aanleren van de basisvaardigheden