Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Ouderbetrokkenheid: wij willen graag dat ouders zich betrokken voelen bij onze school. U heeft een deel van de dag uw opvoedingstaak en verantwoordelijkheid voor uw kind aan ons toevertrouwd. Wij werken samen aan de vorming van uw kind. Het is belangrijk dat wij elkaar op de hoogte houden van wat er speelt. Er zijn vele vormen van contact tussen ouders en school:

  • Informeel praatje met de leerkracht tijdens halen en brengen;
  • Ouderavonden en jaarvergadering van de oudervereniging;
  • Vergaderingen van de medezeggenschapsraad en de schooladviescommissie;
  • 10 minuten gesprekken;
  • Kennismakingskwartier;  
  • Website, facebook en nieuwsbrief;
  • Meehelpen met activiteiten binnen en buiten de klas;
  • Werkgroepen en commissies.

De betrokkenheid van ouders betreft ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Bij ouderparticipatie helpen ouders ons met activiteiten. Ouderbetrokkenheid gaat er vanuit dat ouders zich mede verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Door ouderbetrokkenheid heeft school samen met de ouders het belang van de leerling(en) voorop staan. In het belang van de leerlingen kunnen we zeggen dat ouderparticipatie vrijwillig en ouderbetrokkenheid verplicht is.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage per kind  bedraagt voor het schooljaar 2016/2017: € 25,-.

Wij vragen u het voor u geldende bedrag. Afhankelijk van het aantal kinderen dat u bij ons op school heeft, te storten op rekening van de oudervereniging.

De betalingsgegevens zijn:

Bankrekeningnr:              NL77RABO0135467802

Ten name van:                  Oudervereniging  K.B.S. Sterre der Zee

                                           Ringenum 3

                                           9934 PM Delfzijl

o.v.v. naam van uw kind(eren).

Wij willen u er op attenderen dat de ouderbijdrage op de website staat van Kans voor uw Kind van het werkplein Eemsdelta.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de oudervereniging: sterrederzee@primenius.nl